ประวัติความเป็นมา - MShome

Search
Go to content

Main menu:

 

ศาสตราจารย์ คุณชวนชม จันทระเปารยะ
(ผู้ก่อตั้ง ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)

 

บูรณาการความรู้คหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

1. เพือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พัฒนาการครอบครัวและเด็ก และศิลปสัมพันธ์ ไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี การถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิชาการคหกรรมศาสตร์สู่สังคม
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านวิชาการและวิชาชีพ
4. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

        ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตมาตั้งแต่ปี 2523 และในปี 2548 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ปัจจุบัน ผู้สำเร็จการศึกษาไปจำนวนหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างความเเข็งแกร่งในเรื่องงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ดังนั้นภาควิชาคหกรรมศาสตร์จึงเห็นความจำเป็นที่จะเปิดสอนโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้เพียงพอเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์์ของประเทศ ระดับบุคคลในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการดำรงชีวิตในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนในด้านพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ เริ่มเปิดรับนิสิตตั้งแต่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยมีการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และมีนิสิตเข้าศึกษาแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 
 
Back to content | Back to main menu