คณาจารย์ - MShome

Search
Go to content

Main menu:

 
 
 
 

อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 

รหัสอาจารย์

ชื่อ-สกุล

สาขาที่เชี่ยวชาญ/สาขาที่สนใจ

*รองศาสตราจารย์*

 

A8018

นายสุวิทย์  รัตนานันท์
[ศ.บ. (มัณฑนศิลป์)]

การตกแต่งภายใน/การออกแบบและสร้างสรรค์งานโฆษณา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ และประวัติศาสตร์เครื่องเรือน

A8019

นางสิริพันธุ์  จุลกรังคะ
[M.S. (Applied Nutrition)]

อาหาร โภชนาการ
อาหารและโภชนาการกับสุขภาพ

A8020

นางสุดาวดี  เหมทานนท์
[ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)]

ศิลปะประยุกต์ ศิลปะสำหรับเด็ก
ศิลปหัตถกรรม/ ศิลปะการจัดดอกไม้

A8034

นางทัศนีย์  ลิ้มสุวรรณ
[Ph.D. (Nutrition and Food Science)]

โภชนาการและวิทยาศาสตร์การอาหาร
โภชนาการและวิทยาศาสตร์การอาหาร

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์*

 

A8003

นางขจีจรัส  ภิรมย์ธรรมศิริ
[Ph.D. (Textile Science)]

สิ่งทอ/ การย้อมสีสิ่งทอ สิ่งทอพื้นเมือง

A8024

นางสาวอัญชนีย์  อุทัยพัฒนาชีพ
[D.Sc. (Nutrition Toxicology)] Human Nutrition

การวิเคราะห์สารอาหาร Food Toxicology
พิษวิทยาของอาหารและความสัมพันธ์ของสารพิษกับสารอาหาร

A8031

นางวรรณวิมล  ด้วงกลัด
[คศ.ม.]

พัฒนาการครอบครัว พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
การแนะแนวการให้คำปรึกษาครอบครัว การจัดการทรัพยากรครอบครัว
พัฒนาการวัยรุ่นเด็กและโครงการกิจกรรมเยาวชน
การสื่อสารและวิกฤตการในครอบครัว

A8028

นางสาวสุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ
[ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน)]

การตัดเย็บเสื้อผ้า เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง เสื้อผ้าเด็ก/ การออกแบบตัดเย็บ
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ การพัฒนาเสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ

A8013

นางทิพวรรณ  ดวงปัญญา
[คศ.ม.]/[กศ.ด. (การศึกษาปฐมวัย)]

สุขภาพอนามัย พัฒนาการเด็ก ครอบครัว
ผู้สูงอายุ จิตวิทยาการเรียนการสอนและการแนะแนว
การพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉินและศัลยกรรม

*อาจารย์*

 

A8008

นายสถาพร ประดิษฐพงษ์
[บธ.ม.]

งานออกแบบสถาปัตยกรรม
การบริหารการจัดการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

A8012

นางศรันยา คุณะดิลก
[Ph.D. (Tropical Agriculture)]

เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ
การจัดการทรัพยากรครอบครัว พัฒนาการเด็กและครอบครัว

A8016

นางสาวสุจิตตา  เรืองรัศมี
[(วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)]

กระบวนการถนอมและแปรรูปอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

A8017

นางสาวรุ่งทิพย์  ลุยเลา
[คศ.ม.]

การออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอทั่วไป
การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

A8027

นางอำพร  แจ่มผล
[คศ.ม.]

การจัดบริการอาหารจำนวนมาก

A8029

นางสาวพัชรี  วาศวิท
[M.A. (Early Childhood Education)]

การศึกษาเด็กปฐมวัย
พัฒนาการเด็ก การสอนแบบ Montessori

A8030

นายบุญนำ  พัชรปิยะกุล
[กศ.ม. (ศิลปศึกษา ศิลปกรรม)]

หัตถกรรม เซรามิค เครื่องหนัง สกรีน วิจิตรศิลป์

A8032

นางสุขกมล ปัญญาจันทร์
[คศ.ม.]

พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน

A8033

นางสาวิตรี  พังงา
[ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)]

พัฒนาการเด็ก การศึกษาปฐมวัย/ หลักสูตร

A8036

นางสาวชุติมา  ชวลิตมณเฑียร
[คศ.ม.]

สิ่งทอทั่วไป เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าผู้พิการ เคหะสิ่งทอ

A8037

นางสาววสพร  นิชรัตน์
[M.S. (Human Development and Family Studies)]

พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวศึกษา

A8038

นางมาริษา  ภู่ภิญโญกุล
[Ph.D. (Environmental Health)]

สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ

A8039

นางน้องนุช  ศิริวงศ์
[ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี)]

Carbohydrate Technology,
Molecular Structure of starch, Flavor & Fragrance Technology

A8040

นางสาวศิริพร  เรียบร้อย
[ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)]

เคมีอาหารสมบัติเชิงหน้าที่ของ
ส่วนประกอบอาหารผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ
ชีวเคมีและเคมีฟิสิกส์ของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ

A8041

นางสาวฤทัย  เรืองธรรมสิงห์
[คศ.ม.]

Food Service Management, Restaurant  Management
การผลิตขนมไทย การจัดการธุรกิจด้านอาหาร

A8042

นางสาววัลภา  ทองเนียม
[คศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)]

การตัดเย็บเสื้อผ้าและเคหะสิ่งทอ การย้อมสี และการทดสอบคุณภาพสิ่งทอ

A8043

นางสาวกัญญา  ภัทรกุลอมร
[วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)]

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมและการย้อมสีสิ่งทอ

A8044

นางทิพากร  ม่วงถึก
[ค.บ. (คหกรรมศาสตร์)]

อาหารและโภชนาการ

A8046

นางศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
[ปร.ด. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)]

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

A8047

นางพีรานุช  เลิศวัฒนารักษ์
[M.Arch.]

ศิลปสัมพันธ์, Architecture

A8048

นางสาวพรทิพย์  พสุกมลเศรษฐ์
[M.S. (Nutrition and Dietetics)]

Nutrition and Dietetics

A8049

นายทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร
[ปร.ด. (โภชนศาสตร์)]

อาหารและโภชนาการ

A8050

นางปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน์
[ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)]

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว,
เอ็กซ์ทรูชัน, อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ, ข้าวกล้องงอก

 
Back to content | Back to main menu