คณาจารย์ - MShome

Search
Go to content

Main menu:

 
 

อาจารย์พิเศษ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์

 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สายชล เกตุษา

 
 

รองศาสตราจารย์

 
 
 
 

รองศาสตราจารย์
ดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุญยวัทน์

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ

รองศาสตราจารย์สิริพันธุ์ จุลกรังคะ

 
 

รองศาสตราจารย์สุดาวดี เหมทานนท์

รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุขพงษ์

 
 

รองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง

รองศาสตราจารยสุวิทย์ รัตนานันท์

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวา จิตต์สงวน

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา พูนผลกุล

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ดวงปัญญา

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร จารุรังษี

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ

 
 

อาจารย์

 
 

าจารย์ ดร.น้องนุช ศิริวงศ์

อาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา

 
 

อาจารย์ ดร.ศิริพร เรียบร้อย

อาจารย์วสพร นิชรัตน์

 
 

อาจารย์ ดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล

อาจารย์พัชรี วาศวิท

 
 

อาจารย์สุจิตตา เรืองรัศมี

อาจารย์สุขกมล ปัญญาจันทร์

 
 

อาจารย์สาวิตรี พังงา

อาจารย์ชุติมา ชวลิตมณเฑียร

 
 

อาจารย์ศรันยา เกษมบุญญากร

อาจารย์วัลภา จันทรดี

 
 
 
 

อาจารย์รับเชิญพิเศษ

 
 

รองศาสตราจารย์อนงค์ พูนสุวรรณ

ดร.อาภัสรา อัครพันธุ์

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช

ดร.ศรีสุข พูนผลกุล

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑารพ จักกะพาก

อาจารย์อุไรวรรณ ช่อวิเชียร

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต

อาจารย์พินัย ห้องทองแดง

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย

อาจารย์ประดิษฐ์ วิจิตราศิลป์

 
 

แพทย์หญิงธนพร สุนทรา

อาจารย์พัศมัย เอกก้านตรง

 
 

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ

อาจารย์พิชชา ตั้งวงษ์ไชย

 
 

ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร

อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี

 
 

ดร.ชนิดา ปโชติการ

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

 
 
 
Back to content | Back to main menu