คณะกรรมการ - MShome

Search
Go to content

Main menu:

 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย

 

           1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
           2. คณะบดีคณะเกษตร
           3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
           4. รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร
           5. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการ

........................ ที่ปรึกษา
........................ ประธานกรรมการ
........................ กรรมการ
........................ กรรมการ
........................ กรรมการและเลขานุการ

 
 

..............................................................

 
 

นางสาวิตรี พังงา
ประธานกรรมการ

 
 

นางสาวศิริพร เรียบร้อย
กรรมการและเลขานุการ

 
 

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
กรรมการ

 
 

รองศาสตราจารย์สุดาวดี เหมทานนท์
กรรมการ

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ
กรรมการ

 
 

นางสาววสพร นิชรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

 
 
Back to content | Back to main menu