งานวิจัย - MShome

Search
Go to content

Main menu:

 

งานวิจัย (Research)

เกศินี เดชะติน
: ความคิดเห็นของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่มีต่อกิจกรรมในโครงการ: กรณีศึกษา กลุ่มนำร่องอำเภอเมืองและ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปกนอก
ปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

นกภาวัลย์ ชูทอง
: พฤติกรรมการบริโภคนมและความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์นมของศูนย์ผลิตภัณฑ์นมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปกนอก
ปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย / บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทที่ 1-3
บทที่ 4-5
แบบสอบถาม

พัชราภรณ์ วชิรศิริ
: การสกัดใยอาหารจากเปลือกกล้วยน้ำว้า

ปิยฉัตร พรหมเพ็ชร์
: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของเด็กวัยเรียนในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร
บทที่ 1-5

นนทพร หน่อคำ
: การสุขาภิบาลร้านอาหารในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี
ปกนอก
ปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1-5

รัชนี ริรัตนพงษ์
: ทัศนคติของวัยรุ่นต่อการใช้เวลากับครอบครัว : กรณีศึกษาโรงเรียนระเบียบศึกษา
ปกนอก
ปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อภาษาไทย / บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก ก. / ภาคผนวก ข.
เอกสารอ้างอิง

รัตนาวดี งามวงศ์วาน
: ความคิดเห็นของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวที่มีต่อกิจกรรมในโครงการ: กรณีศึกษา กลุ่มนำร่อง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปกนอก
ปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

ลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ
: อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสีในโรงพยาบาลราชวิถี
ปกนอก
ปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิง

สุรัตน์ แสงสีเหลือง
: การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้นและการเคลื่อนไหวประกอบเพลงเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย
บทคัดย่อ

อัญชลี ช่วยยก
: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสุขภาพจากร้านเลมอนฟาร์ม
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1-5

อัญชลี สนธิวัฒน์
: การใช้นิทานที่มีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย
ปกนอก
ปกใน
สารบัญ
บทคัดย่อ / abstract
บทที่ 1-5

 
Back to content | Back to main menu