หลักสูตร - MShome

Search
Go to content

Main menu:

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ
คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

ภาษาอังกฤษ

Master of Science Program in Home Economics

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

 

ชื่อย่อ

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)

 

ชื่อเต็ม

Master of Science (Home Economics)

 

ชื่อย่อ

M.S. (Home Economics)

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์)
หลักสูตรแผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

 

ระยะเวลาตามแผนการเรียน 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

หลักสูตรแผน ก

หลักสูตรแผน

006511  หลักคหกรรมศาสตร์
(Principles of Home Economics) (4-0)

 
 
 
Back to content | Back to main menu