หลักสูตร - MShome

Search
Go to content

Main menu:

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ
คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

ภาษาอังกฤษ

Master of Science Program in Home Economics

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)

 

ชื่อย่อ

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)

 

ชื่อเต็ม

Master of Science (Home Economics)

 

ชื่อย่อ

M.S. (Home Economics)

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์)

 

ระยะเวลาตามแผนการเรียน 2 ปี จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

 
 
 
 

006511  หลักคหกรรมศาสตร์                                                                                          
(Principles of Home Economics) (4-0)

ปรัชญาของคหกรรมศาสตร์ ทฤษฎี หลักการ และพัฒนาการ  สถานการณ์ปัจจุบันด้านการจัดการทรัพยากร ครอบครัวและชุมชน อาหารและโภชนาการ พัฒนาการครอบครัวและเด็ก สิ่งทอและเครื่อง นุ่งห่ม และศิลปสัมพันธ์ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

006521 การพัฒนาและออกแบบหัตถอุตสาหกรรม                                                                                          
(Industrial Craft Development and Design) (3-0)

การค้นคว้าและปรับปรุงวัสดุเพื่อพัฒนาการผลิตงานหัตถอุตสาหกรรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโฆษณาและการตลาด มีการศึกษานอกสถานที่

006522 ประยุกต์ศิลปะในคหกรรมศาสตร์  
(Applied Art in Home Economics) (3-0)

การประยุกต์ทฤษฎีและหลักของศิลปะในการออกแบบสอง และสามมิติ ในคหกรรมศาสตร์ โดยเน้นความงาม ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอยและความประหยัด

006523 ศิลปะการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ
(Art in Flower Arrangement for Business) (2-2)

การประยุกต์องค์ประกอบและหลักศิลปะในธุรกิจการจัดดอกไม้ เทคนิคการลดต้นทุน และการเพิ่มมูลค่า

006524 ประวัติศาสตร์ศิลปะ
(History of Arts) (3-0)

ประวัติศาสตร์ของศิลปะในยุคต่าง ๆ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน

006525 เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับเด็ก        
(Art Creation Technique for Children) (2-2)

ความสำคัญของศิลปะต่อพัฒนาการของเด็ก ทางด้านร่างกายและความคิดสร้างสรรค์  การวางแผนและพัฒนาเทคนิคการสอนศิลปะสำหรับเด็ก มีการศึกษานอกสถานที่

006531 ทฤษฎีครอบครัว   
(Family Theory) (3-0)

แนวคิดและทฤษฎีเพื่อพัฒนาการครอบครัว  การสร้างและวิเคราะห์แบบจำลองการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกในครอบครัว

006532 พัฒนาการเด็ก
(Child Development) (3-0)

พฤติกรรมของเด็ก แนวคิดและวิธีศึกษา ทฤษฎีและการประยุกต์สำหรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก

006536 การพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
(Cognitive and Creative Thinking Development for Preschool Child) (3-0)

ทฤษฎีทางสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียนการพัฒนาความสามารถด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก่อนวัยเรียน การวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนการเลือกกิจกรรมทดลองและศึกษาปัญหา

006537 การพัฒนาทางร่างกายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน                                            
(Physical Development for Preschool Child) (2-2)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียนการพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกายโดยการจัดกิจกรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมในโรงเรียน

006542 การตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มเชิงพาณิชย์                                                                             
(Commercial Clothing Construction) (3-0)

กระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีการตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา

006543 การจัดการธุรกิจเครื่องแต่งกาย
(Apparel Business Management (3-0)

ความสำคัญของธุรกิจเครื่องแต่งกาย โครงสร้างและกระบวนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงาน การวิจัยตลาด ผลกระทบ ของกฎหมายและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

006546 เทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติ
(Natural Dyes Technology) (3-0)

หลักการและวิธีย้อมสิ่งทอด้วยสีธรรมชาติ เทคนิคการสกัดสี การประเมินและปรับปรุงคุณภาพสิ่งทอย้อมสีธรรมชาติ

006548 การพัฒนาสิ่งทอพื้นเมือง
(Development of Native Textiles) (3-0)

ลักษณะเฉพาะของสิ่งทอพื้นเมืองไทย อุปกรณ์และเทคนิคการผลิต การประเมินและพัฒนาคุณภาพและการออกแบบ

006549 พัฒนาการสิ่งทอ
(Development in Textiles) (2-2)

พัฒนาการด้านสิ่งทอที่เกี่ยวกับวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิตเส้นใย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการผลิตสิ่งทอ

006553 อาหารเพื่อสุขภาพ
(Food for Health) (3-0)

ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ การใช้อาหารเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพดี ข้อเท็จจริงและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ

006554 โภชนศาสตร์วัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ
(Adult and Elderly Nutrition) (3-0)
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตใจในวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ ความต้องการสารอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาโภชนาการที่สำคัญ การจัดการด้านอาหาร การดูแลและการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

006555 โภชนาการและการพัฒนาอาหาร
(Nutrition and Food Development) (2-2)

บทบาทของสารอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในกระบวนการผลิต ความจำเป็นและวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการสำหรับอาหารทั่วไป อาหารเฉพาะโรคและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของอาหาร

006556 สภาวะอาหารและโภชนาการ
(Food and Nutrition Situation) (3-0)

ปัญหาสภาวะอาหารและโภชนาการของกลุ่มประชากร ผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เป็นอาหาร พฤติกรรมศาสตร์ และนิเวศวิทยาทางอาหารและโภชนาการ แนวทางการแก้ไขปัญหา การเผยแพร่ความรู้ การค้นคว้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อป้องกันและปรับปรุงสภาวะโภชนาการ

006557 โภชนศาสตร์แม่เเละเด็ก
(Maternal, Infant and Child Nutrition) (3-0)

ภาวะโภชนาการซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ภาวะโภชนาการและปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมองของทารก และเด็กก่อนวัยเรียน

006559 โภชนพิษวิทยา
(Nutritional Toxicology) (3-0)

การเกิดสารพิษในอาหาร เมแทบอลิซึมของสารแปลกปลอมและผลความเป็นพิษ การทดสอบความเป็นพิษและประเมินความเสี่ยง อันตรกิริยาของสารพิษกับสารอาหารในภาวะโภชนาที่ต่างกัน การป้องกันและการควบคุมความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

006561 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
(Management of Family and Community Resources) (3-0)

การใช้ทรัพยากรครอบครัว การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อการกำหนดเป้าหมาย วางแผนและปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

006591 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
(Research Methods in Home Economics) (3-0)

หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย  วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย  การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ  การวิเคราะห์  แปลผล  และการวิจารณ์ ผลการวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

006595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study) (3-3)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในหัวข้อที่น่าสนใจทางคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายของปริญญาโท แผน ข

006596 เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์
(Selected Topics in Home Economics) (1-3)

เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่องอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่ละภาคการศึกษา

006597 สัมมนา  
(Seminar)

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางคหกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาโท

 
 
Back to content | Back to main menu