ค่าใช้จ่าย - MShome

Search
Go to content

Main menu:

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต เป็นแบบเหมาจ่าย ตลอดหลักสูตร 2 ปี คนละ 189,800 แบ่งจ่าย ดังนี้

นิสิตชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (ภาคปลาย)
 เวลาเรียน เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  
 ชำระค่าธรรมเนียม เดือน ตุลาคม                   
จำนวน 40,000 บาท
  
ภาคการศึกษาที่ 2 (ภาคฤดูร้อน)
 เวลาเรียน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม  
 ชำระค่าธรรมเนียม เดือน มีนาคม                   
จำนวน 20,000 บาท

ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคต้น)
 เวลาเรียน เดือน มิถุนายน - กันยายน  
 ชำระค่าธรรมเนียม เดือน พฤษภาคม              
จำนวน 40,000 บาท

นิสิตชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 4 (ภาคปลาย)
 เวลาเรียน เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  
 ชำระค่าธรรมเนียม เดือน ตุลาคม                   
จำนวน 40,000 บาท
  
ภาคการศึกษาที่ 5 (ภาคฤดูร้อน)
 เวลาเรียน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม  
 ชำระค่าธรรมเนียม เดือน มีนาคม                   
จำนวน 20,000 บาท

ภาคการศึกษาที่ 6 (ภาคต้น ปีการศึกษา 2558)
 เวลาเรียน เดือน มิถุนายน - กันยายน  
 ชำระค่าธรรมเนียม เดือน พฤษภาคม              
จำนวน 29,800 บาท

หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม ค่าลงทะเบียนเรียนวิชา 355501 English Required by Graduate Schoolจำนวน 3 หน่วยกิต
2. ค่าประกันของเสียหาย จำนวน 1,000 บาท จะคืนให้เมื่อนิสิตจบการศึกษา

 
 
Back to content | Back to main menu