MShome

Search
Go to content

Main menu:

โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์
        เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา-บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ จึงกำหนดแผนงาน การอบรมและให้ความรู้แก่นิสิต นอกเหนือจากแผนการเรียนในหลักสูตร ให้แก่นิสิต โดยจัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น .....อ่านต่อ

โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียน
       โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียน จัดให้กับนิสิตใหม่ ในโครงการหลักสูตร วิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ กับนิสิต นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงให้นิสิตได้พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบความคิด ความคิดสร้าง-สรรค์ และมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้ชีวิตของนิสิตต่อไป .....อ่านต่อ

 
 
Back to content | Back to main menu