" สร้างบุคลากรทางคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ชุมชนและสังคมไทย "

โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์

              เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา-บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ จึงกำหนดแผนงาน การอบรมและให้ความรู้แก่นิสิต นอกเหนือจากแผนการเรียนในหลักสูตร ให้แก่นิสิต โดยจัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น


โครงการ สร้างเสริมศักยภาพในการเรียน

              โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเรียน จัดให้กับนิสิตใหม่ ในโครงการหลักสูตร วิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ กับนิสิต นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงให้นิสิตได้พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบความคิด ความคิดสร้าง-สรรค์ และมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้ชีวิตของนิสิตต่อไป

 

 

 

Last Updated
03 November 2009
.

webdesign by Kangaroo Innov@tive Studio 2008.